Site menu:

Mluvené slovo


Vybrané kapitoly z Velkého evangelia Janova od pana Kříže
Magnetofonová páska číslo 1a - 45:24 min.
Přehrát stáhnout

Nahrávka 1

Na této magnetofonové pásce jsou zachyceny některé vybrané statě velkého Nového zjevení a poselství Boží lásky, které bylo zvěstováno Otcem Světla skrze Jakoba Lorbera v letech 1840-1864 ve Štýrském Hradci. Podrobnosti o novém Božím poselství a zjevení jsou obsaženy v této předmluvě vydavatelů.
0:33 Předmluva vydavatelů
3:52 Nové zjevení pro nynější dobu
5:47 Jakob Lorber
10:05 Povolání
14:16 Vnitřní slovo Ducha
18:38 Spisy Nového poselství
20:04 Velké evangelium Janovo
Vybrané statě z Velkého evangelia Janova:
23:39 Zaslíbení
24:32 VEJ 1-1.kap.  Krátký úvod k porozumění hlubokého smyslu duchaplných slov evangelia Jana, miláčka našeho Pána a Spasitele Ježíše. JAN kap. 1, verše 1-5.
41:20 VEJ 1-2.kap.  Vysoký duch (Michael) vtělený jako Jan Křtitel svědčí o Pánu. Základní nauky: O podstatě Boha, člověka a jeho poměru k Bohu. O pádu člověka a o mimořádných Božích cestách k jeho spasení. JAN 1,6-13.
Magnetofonová páska číslo 1b - 45:21 min
Přehrát stáhnout

Nahrávka 2

0:00 VEJ 1-2.kap. – pokračování od 9.verše 1.kap. biblického evangelia Janova.
9:07 VEJ 1-3.kap.  Zčlověčtění věčného Slova a svědectví Jana Křtitele o Něm. Hlavní pokyny pro život k novému bytí znovuzrozením. Prvá a druhá milost. JAN 1, 14-16.
14:24 VEJ 1-4.kap.  O zákonu a milosti. Další boje bytostí povolaných ke svobodnému dětství Božímu. Spasitel přichází. Otec a Syn jsou jedno jako plamen a světlo. JAN 1, 17-18.
22:13 VEJ 1-10.kap. – výňatek od 13.verše.  Jsou to pokyny o duchovním podobenství událostí při svatbě v Káni Galilejské. Tři stupně znovuzrození. JAN 2, 1-5.
24:43 VEJ 1-16.kap.  Duchovní smysl aneb čemu odpovídá vyčištění chrámu, zjeveno Pánem. Povšimnutí hodné pokyny pro život a vedení.
36:14 VEJ 1-18.kap.  Výjev s Nikodémem, starostou Jerusalema. Důležité životní pokyny ke znovuzrození. JAN 3, 2-5.
44:37 VEJ 1-21.kap.  Pán dává Nikodémovi pochopitelnější pokyny o tom, jak se stal Syn člověkem a o Jeho poslání jako Syna Božího a Syna člověka. Co je to soud? Kdo nechce poznat Pána, má již soud v sobě. JAN 3, 16-21.
Magnetofonová páska číslo 2a - 17:13 min.
Přehrát stáhnout

Nahrávka 3

0:00 VEJ 1-21.kap. – pokračování.
11:06 VEJ 1-26.kap. (pouze prvních 5 odstavců)  Pán a žena u studnice Jakobovy. Slova Páně o podstatě Jeho živé vody. JAN 4, 7-16.
Magnetofonová páska číslo 2b - 45:21 min.
Přehrát stáhnout

Nahrávka 4

0:00 VEJ 1-42.kap. – pokračování čtení od 8.odstavce  V Sicharu. – Natanaelovo jasné řádné osvětlení bodů horského kázání rozumovému člověku pohoršlivých. Povolání Mesiášovo mluvit v podobenstvích. Obdoba mezi přirozeným a duchovním. Cesta k porozumění duchovna. Rozdíl mezi slovem Božím a lidským. Účel školy života v těle. Vysvětlené pokyny pro život. Nebezpečí světské lásky. Napomenutí kritikovi.
03:44 VEJ 1-43.kap.  V Sicharu. – Natanaelovo odůvodnění řeči Páně v podobenstvích. Další výklad horského kázání. Významné pokyny pro život.
8:50 VEJ 1-44.kap.  V Sicharu. – Další otázky knězovy týkající se podobenství obrazných výrazů v horském kázání. „Pravé oko“ a „levá ruka“ vysvětlovány Natanaelem. Díky poučeného.
13:32 VEJ 1-45.kap.  V Sicharu. – Natanaelova skromnost, nádherné apoštolské vyznání. „Kdo z lásky k Pánu nemůže obětovat vše, není Ho hoden!“ Veleknězovo přání následovat Pána a jeho starost o blaho svého stáda.
21:59 VEJ 1-58.kap.  V Sicharu. – Pokyny pro život o chování. „Dávat je blaženější nežli brát.“ „Co učiní láska, zůstane navěky dobré.“ Posmrtná bída milovníků světa. Rada Páně týkající se dobrého používání jmění. Jak se docílí Božího požehnání.
28:17 VEJ 1-69.kap.  V Sicharu. – Nicotnost bohů. Hodnota o podstata pravdy a cesta k ní. Vlastní gordický uzel. Tajemství lásky. Hlava a srdce. Klíč a sídlo pravdy.
34:31 VEJ 1-70.kap.  V Sicharu. – Příklad o podstatě hlavy a srdce. „Obcuj s hříšníkem nikoli jako soudce, nýbrž jako milující bratr, tak nalezneš pravdu a spásu.“ Hněv je soud. Kde schází láska, tam není pravdy. Všeobecná pravda nekonečnosti. Pokyny o individuálním (osobitém) bytí na onom světě. „Kdo jsi?“ „Následuj Mě.“
42:28 VEJ 1-71.kap.  V Sicharu. – Pán uzdravuje ženu velitelovu. Důležité pokyny pro život, má-li se přijít k úplné pravdě a skutkové moci. Pán svědčí o Otci. Kriterium nauky.
Magnetofonová páska číslo 3a - 45:24 min.
Přehrát stáhnout

Nahrávka 5

0:00 VEJ 1-71.kap. – pokračování.
4:33 VEJ 1-72.kap.  Cesta do Sicharu. – Významné předpovědi o budoucnosti. O konci světa a o všeobecném soudu. O velkém soužení. Zaslíbení andělů s pozouny před znovupříchodem Krista. Země rájem. Satanova poslední zkouška. O utrpení a zmrtvýchvstání Páně.
9:54 VEJ 1-79.kap.  V Sicharu. – Jonaelova slova o léčení duševních nemocí. Špatné následky přílišné přísnosti – ve velkém i v malém. O trestu smrti. Pomsta usmrcených. Dobrá rada smířiti se s umírajícimi nepřáteli. Příklad o Davidově zabitém nepříteli. Požehnání míru a přátelství. Pomsta nepřátel na onom světě.
20:32 VEJ 1-80.kap.  V Sicharu. – „Žijte v míru a jednotě!“ Strážní duchové. Pokyn o duchách. Pokyn o božském domácím řádu. Lidsky oprávněná otázka: Jak a kdy může být na Zemi lépe? Kdy zavládne Království Boží?
26:46 VEJ 1-81.kap.  V Sicharu. – Poučení Páně o zacházení se zločinci. Trest smrti a jeho účinek. Pokyn pro soudce. Hlavní účel vtělení Páně. Zřízení mostu mezi tímto o oním světem. Vůdcové nevědomých no onom světě. Dobrá prosba.
34:32 VEJ 1-83.kap.  V Sicharu. – Důležité pokyny misijní. Moc pravdy. O podstatě slova Páně. Milost povolání člověka k Božímu dětství. Pán nechce svatoušky, ani zatracovatele světa. Pokyny pro život. Co je svět a jak ho používati. Odchod ze Sicharu.
39:18 VEJ 1-86.kap.  Pán opět v Káni Galilejské. – Smilníci se nevědomky prozrazují. Pán mluví o škodlivosti smilstva na tomto a na onom světě. Smyslné lechtání je úskokem satanovým. JAN 4,46.
Magnetofonová páska číslo 3b - 46:01 min.
Přehrát stáhnout

Nahrávka 6

0:00 VEJ 1-86.kap. – pokračování.
01:57 VEJ 1-91.kap.  Pokyny Páně Jeho tehdejším dvěma písařům Janovi a Matoušovi. Něco ke správnému porozumění různosti těchto dvou evangelií. – Zařízení Páně od pradávna za účelem očištění a objasnění Jeho nauky. Svědectví Páně o Jeho novém nynějším zjevení. JAN 4,54.
13:20 VEJ 1-92.kap.  Pán a Matouš. Náležitý pořádek je vždy dobrý a užitečný. Několik příkladů k tomu: O mytí, o přebírání kamenů na poli. Vševědoucnost Boží. Vedení lidí. O ochranném duchu. Bůh je láska! Poměr mezi Bohem jako nejčistší láskou a lidmi. Výzva k odchodu do Kafarnaum.
24:48 VEJ 1-113.kap.  Pokyn Páně Jeho dvěma písařům Matoušovi a Janovi o různých záznamech. Důležité pokyny o podstatě evangelií! Jediná cesta k pravému poznání slova Božího.
30:15 VEJ 1-119.kap.  O chrámové přísaze. Kde nepřebývá Bůh, tam přebývá zlo. „Nevěříte-li Mému slovu, věřte aspoň kvůli skutkům!“ Písmo je jen průvodcem k Bohu. Příklad o cestě do Říma. Jen kdo plní vůli Boží, učí se Boha znát. Pán mírní pomstu lidu na templářích a odpluje lodí.
35:04 VEJ 1-123.kap.  Svědectví Jana Křtitele o Pánu. Podobenství o ženichovi, svatebčanech a o nevěstě. „Kdo má Syna, má život věčný!“ Slepý kritik Ježíše. MAT. 9,15.
42:00 VEJ 1-124.kap.  (jen prvních 5 odstavců) Podobenství o novém a starém šatu, o novém moštu a starých měchách. O šosácky ekonomické mysli a Milosrdenství. Sociální pokyny. Země podle řádu Božího obecným majetkem. Důvod potopy. Poukázání na nynější katastrofu. MAT. 9,16-17.