Site menu:

Dětství a mládí Ježíšovo


Čí srdce by nezatoužilo dozvědět se víc o zázračném životě Spasitele, než co nabízejí biblické spisy!? Jak rádi bychom se také dověděli o zrání a rozvoji této jedinečné božsko-lidské duši! Na počátku života v křesťanských obcích, bylo takové vylíčení dětství a dozrávajícího Ježíšova mládí v takzvaném "Evangelium Jacobi minoris", v Jakubově evangeliu. Toto vylíčení, zaznamenané bratrem Pána, bylo už v prvním a druhém století v oběhu v obcích na východě i na západě.

Když se ve 4. století po Kristu rozhodovalo o kanonických spisech, bylo toto, tehdy už velmi znetvořené, evangelium označeno za apokryf. Názory křesťanstva na Jakubovo evangelium potom kolísaly až do nynější doby. Jako s pravým se s ním setkáme v Berleburgské Bibli, jež však zná pochopitelně jen zlomky starého evangelia. Spis ostatně upadal stále více v zapomnění a konečně - až na uvedené zlomky - docela vymizel z paměti.

Tak tomu bylo s důstojnou zprávou o dětství Pána, až jednoho dne, 22. července 1843, přijal německý člověk Boží, mystik a prorok Jakob Lorber ve Štýrském Hradci, prostřednictvím hlasu božího Ducha, který v něm promlouval, zprávu, že ono ztracené Evangelium Jakubovo "od doby, kdy Josef u sebe přijal Marii", mu bude vyjeveno, aby mohlo být lidstvu opět předáno. "Jakub", bylo mu dále řečeno, "syn Josefův, toto všechno vypsal; ale během času bylo vše tak znetvořeno, že nebylo možno připustit, aby to bylo jako autentické pojato do Písma. Já ti však chci pravé Jakubovo Evangelium předat, ale pouze od doby, kdy Josef u sebe přijal Marii; Jakub totiž sepsal také životopis Marie od jejího narození, a také Josefa."

A tak přijímal vyvolený prostředník a posel nebeského světla hlasem Ducha ve svém srdci 299 kapitol obsahující, nádherné vylíčení narození a dětství Ježíše tak vroucí, vznešené krásy a síly, že žádné citlivé srdce nemůže zneuznat božský původ a pravdivost tohoto vzácného literárního díla. Před našima očima se odvíjí vývoj a zrání dítěte Ježíše pod ochranou Marie v domě pěstouna Josefa, při útěku do Egypta a potom opět doma v Nazaretu. Prožíváme první zázračné působení a sebepoznání božího Ducha v Děťátku a přijímáme s radostným úžasem netušené poznávání svatého tajemství osobnosti Ježíše. Je nám prokázána oblažující milost rozpoznat v "Synovi" "Otce" a současně v Ježíšovi sjednoceného "Otce, Syna a Ducha Svatého".


Vyšlo v nakladatelství Trigon, 1994.


Dětství a mládí Ježíšovo (Detstvo a mladosť Ježišova)